Waarom is De Riverboard nodig?

Voor De Riverboard is de urgentie duidelijk. Wij wonen en werken graag in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Maar wij zijn een zogenaamde 'intermediaire zone', een zone die ligt tussen grote stad en platteland. Dit stelt ons voor grote uitdagingen. We ervaren voordelen van de nabijheid van Rotterdam en Den Haag, maar vooral ook steeds vaker nadelen.

Als middelgrote gemeenten worden we geconfronteerd met grootstedelijke thema’s op het gebied van bijvoorbeeld armoede, onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt. We staan zelfs voor vergelijkbare uitdagingen als Rotterdam-Zuid, terwijl we daar financieel minder op toegerust zijn.

 

Het bedrijfsleven heeft verder als motor van onze welvaart altijd al een aantal uitdagingen: de beschikbaarheid van gekwalificeerd en duurzaam inzetbaar personeel, efficiëntere logistieke stromen en uitbreidingsbehoeften die op gespannen voet kunnen staan met de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van bewoners. Een gezamenlijke strategie is nodig. 

Wanneer verschillende sectoren in de lokale economie nog onvoldoende met elkaar in contact staan, de regio bestuurlijk gefragmenteerd is en ondernemers, overheden, onderwijs- en maatschappelijke instellingen hun samenwerking dus nog kunnen verbeteren, laten we kansen liggen. De Riverboard gaat de versnippering in onze regio te lijf.

De feiten laten zien: dit is urgent!

Niet iedereen is zich bewust van de situatie in onze regio. Daarom eerst een aantal feiten - daarna snel door naar de kansen!

Bedrijfsvestigingsklimaat blijft achter
De toename van het aantal bedrijfsvestigingen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schommelt rond het gemiddelde in Zuid-Holland, maar blijft belangrijk achter bij Rotterdam, en vergelijkbare steden zoals Gorinchem en Gouda.

Er is grootstedelijke problematiek
Er is een een mismatch tussen de omvang van de grootstedelijke problematiek in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de financiële ondersteuning die het Ministerie van BZK op dit terrein biedt aan middelgrote gemeenten.

Bedrijvigheid fluctueert
Het aantal bedrijfsoprichtingen en ZZP’ers ligt in de Waterregio hoog, maar daar staat tegenover dat ook het aantal bedrijfsopheffingen opvallend hoog is.

Er zijn relatief veel huishoudens onder armoedegrens
Aandeel huishoudens met inkomen tot max. 120% van sociaal minimum (2017): Vlaardingen 16,8%, Schiedam 18,2%, Maassluis 13,4%. (NL= 14,1%)

Relatief veel kinderen onder armoedegrens
Vlaardingen 15,3%, Schiedam 15,5%, Maassluis 11,8%: (NL= 8.8%) 

Relatief hoog percentage werkzoekenden
Vlaardingen 11,6%, Schiedam 12,1%, Maassluis 10,9%

Relatief laag aantal banen
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de Waterwegregio is 336 (NL= 475).

Relatief hoog percentage aan uitkeringen
Vlaardingen 7,6%, Schiedam 7,9%, Maassluis niet bekend

Relatief laag onderwijsniveau van de beroepsbevolking
Vlaardingen 24,3%, Schiedam 23,1%, Maassluis 25%

Scheefgroei op woningmarkt
Relatief laag percentage woningen in particulier bezit, hoog percentage corporatie (Vlaardingen 50%), lage WOZ—waarden

Samenstelling bevolking
Relatief hoog percentage niet-Westers en twee maal zoveel MOE-landers in vergelijking met Nederland. Daarbij moeten we dus rekening houden met bijvoorbeeld taalachterstanden bij kinderen 

Slechte leefbaarheid

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam staan alledrie in de top 5 gemeenten met de wijken met de slechtste leefbaarheid (RIGO, Atlas voor gemeenten. 2018)

De kansen in de regio: samen de 10e stad van Nederland?

Door onderlinge samenwerking kunnen we samen de 10e stad van Nederland zijn.

"Agglomeratiekracht": Laten we de agglomeratienadelen omzetten in agglomeratievoordelen. We kunnen juist slim voor ons laten werken dat we één stedelijk gebied zijn. Onze agglomeratiekracht kunnen we omzetten in sociaal, maatschappelijk en economisch ontwikkelvermogen.

Samen worden wij beter gehoord. Niet alleen in de Metropoolregio, maar ook in de provincie, Den Haag en zelfs in Brussel.

Boven-gemeentelijk, nationaal en internationaal geld. Er is bestuurlijke belangstelling voor publiek-private initiatieven. Buiten de regio is geld beschikbaar waar wij individueel geen kans op maken. Door schaalvergroting kunnen provinciale, nationale en Europese subsidiepotjes chikbaar komen. 

Metropoolregio. Laten we de toegevoegde waarde van de metropoolregio Rotterdam Den Haag maximaal benutten. En dat kan ook! Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunnen gebruik maken van elkaar en van het grootstedelijk gebied.

Schaalgrootte. Door beter meer met elkaar samen te werken en functies voor elkaar over te nemen ontstaat schaalgrootte. Onderzoek laat zien dat wanneer tweemaal zoveel inwoners samen optrekken, 15 procent meer productie en welvaartin elke stad onstaat.

Diversifiëren en innoveren. Door de lokale economie te diversifiëren en de "toevallige ontmoeting" uit te lokken: zo worden cross-overs en innovatie gestimuleerd.

Waterweg centrum van bedrijvigheid. Door een trekker te worden op het gebied van duurzaamheid en aan te haken bij nieuwe kansrijke sectoren in de maakindustrie.

Zorg en onderwijs. Door zorg en onderwijs te optimaliseren. Dit heeft een direct effect welvaart en welzijn van vandaag en morgen.

Aantrekkelijk voor wonen en ondernemen. Door samen een goed doordacht beleid te voeren voor wonen en huisvesting van bedrijven. En door het creëeren van een bruisende zone van creativiteit, cultuur en vrijetijdsbeleving. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers en bedrijven maar ook een krachtige economische impuls op zich.

 

Doe je mee? Wat kan jij inbrengen?

Partners