Hoe gaan we om met uw privacy?

Privacyverklaring

De Riverboard gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van bezoekers aan haar website die beschikbaar komen en volgt hiermee de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Riverboard gebruikt deze (persoons)gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze privacyverklaring beschreven doelen. 

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze sites worden verzameld, behandelen we strikt vertrouwelijk. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het maken van een afspraak, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Afhankelijk van de diensten en functies die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens privé en/of zakelijk
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Functie/beroep
 • Social media
 • Informatie uit enquêtes
 • Aanmelden voor een tafel

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, maken wij hieronder duidelijk wat de doeleinden zijn waarvoor De Riverboard uw persoonsgegevens verzamelt:

 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u verder te helpen als u vragen heeft.
 • Om u te informeren over wijzigingen of actualiteiten.
 • Om u uit te nodigen voor evenementen.

De grondslagen waarop we uw gegevens verzamelen

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die u ons heeft verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus kan een reden zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Persoonsgegevens naar derden

De Riverboard verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, zgn. ‘verwerkers’, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze verwerkers leggen in een verwerkersovereenkomst vast dat zij de AVG naleven, waarbij nadrukkelijk wordt geëist dat deze verwerkers zich maximaal inspannen de persoonsgegevens te beschermen.

De Riverboard maakt gebruik van de volgende verwerkers:

Verwerking gegevens bezoek websites

De Riverboard verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van haar websites, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. Het programma maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies op de websites van De Riverboard vindt u op de pagina Cookie instellingen.

Bij het verwerken van onze websitestatistieken anonimiseren we de IP-adressen van de bezoekers: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Riverboard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een gegevensverwerkingsregister staat omschreven welke data wij verwerken, hoe deze zijn verzameld, waar we deze data opslaan, met welke doelstelling, wie toegang heeft tot deze data en de bewaartermijn.

Veiligheid

De Riverboard zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

De Riverboard heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Wij gebruiken SSL om gevoelige informatie online te beschermen.

Protocol datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van De Riverboard. Mocht er sprake zijn van een datalek dan meldt De Riverboard dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast zal zij alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze websites wordt verwezen. De Riverboard is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Riverboard.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt De Riverboard een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Contactgegevens

De Riverboard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

De Riverboard behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op de site van De Riverboard.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over privacy en bijvoorbeeld cookies of het gebruik van uw gegevens? Neem dan contact met ons op. Dat waarderen we.

Partners