De aanpak van De Riverboard - wat is onze strategie?

De steden in onze regio hebben te maken met grootstedelijke problematiek maar wij worden gefinancierd als middelgrote steden. Echter, door meer samenwerking kunnen we de agglomeratienadelen van de nabijheid van grote steden omzetten in agglomeratievoordelen. Meer, beter en anders samenwerken kan agglomeratievoordelen creëren en effectiever benutten. Precies dát is de bestaansreden van De Riverboard. 

Dit is het principe van ‘borrowed size’ (geleende omvang). Kort gezegd: het maximaal gebruik maken van de krachten van de afzonderlijke Waterweg steden én van de naburig gelegen centrumgemeenten. Deze schaalvergroting zorgt per definitie voor meer productiviteit. Onderzoek laat zien dat een vergroting van een netwerk leidt tot een disproportionele toename van het aantal knopen in dat netwerk. De knopen in het netwerk zijn in dit geval de inwoners, ondernemers, bedrijfsvestigingen en instellingen in de stad. Tweemaal zoveel inwoners betekent 15 procent meer productie en welvaart in elk van de deelnemende steden. Dat geldt voor steden van iedere omvang. 

Meer verbindingen leveren ook ‘clusterversterking’ op, vooral op bedrijfseconomisch en cultureel gebied. Zo wordt een stad steeds attractiever en trekt in toenemende mate actieve, talentvolle personen en bedrijven aan. Een stad wordt dus zowel van binnenuit als door interactie met de buitenwereld disproportioneel sterker bij vergroting van zijn netwerk. Diversiteit van een lokale economie stimuleert verdere cross-overs (kruisbestuivingen), innovatie en weerbaarheid. Dit geldt vooral als niet iedereen hetzelfde doet maar er wél overlap is in kennis en visie. 

Door het positieve effect van borrowed size kunnen we bovendien gezamenlijk onze thema’s steviger neerleggen bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de Provincie en het Rijk. Dit doen we onder meer door het:

  • Verzilveren van het ruimtelijk-economisch potentieel
  • Benutten van de schalings- en agglomeratievoordelen
  • Voorkomen van fragmentatie, transactiekosten en lokale mismatch op de arbeidsmarkt 

Kortom, het kan beter samen. Werken, denken en delen als één economisch systeem – dát is onze strategie. 

Bij het werken, denken en delen als één systeem kijken we steeds naar drie aspecten. Wat zijn de effecten:

  • op Werken
  • op Leren & Ontwikkelen en
  • op Wonen & Recreëren

Deze drie invalshoeken zijn relevant voor belangrijke onderwerpen waarbij de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, instellingen en overheden beter kan. Terreinen als Duurzaamheid, de Maakindustrie, de Zorg, de Vrijetijdseconomie, een Leven Lang Ontwikkelen en Vastgoed,Water & Bereikbaarheid zijn elk op zich al van groot belang voor de ontwikkeling van de Waterwegregio. Maar in samenhang stuwen zij het geheel naar een hoger niveau. Ontwikkelingen binnen het ene terrein zijn van grote invloed op de kansen elders. Daarom is het samenbrengen van mensen uit verschillende denkwerelden zo belangrijk. Niemand kan in zijn eentje de regio Maassluis, Vlaardingen Schiedam naar de toekomst brengen. Dat kan alleen met elkaar. Werkend, denkend en delend als één economisch systeem. Samen meer dan de som der delen.

Voor projecten die opgepakt worden door De Riverboard betekent het werken als één systeem ook dat rekening gehouden wordt met de veranderingen die de nieuwe economie vraagt van bedrijven en van burgers, bijvoorbeeld een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt of het versterken van de nieuwe economie middels fysieke ingrepen. Een voorbeeld:

  1. Werken  >>  In de Foodindustrie is verandering gaande door de digitalisering - in plaats van paprikasnijders heeft men proces-operators nodig
  2. Leren & Ontwikkelen  >>  Door de start van de Food Innovation Academy is er een nieuwe opleiding voor proces- operators Food begonnen - mensen die de opleiding afronden krijgen een eerste baan bij de aangesloten ondernemers.
  3. Wonen/bouwen en recreëren  >>  Om het project te laten slagen, is een fysieke ingreep nodig - de campus wordt nu gebouwd. 

Ben je overtuigd? Word vertegenwoordiger van jouw organisatie of bedrijf!

Partners