Verkenning op regionale samenwerking door de waterweggemeenten

/ 01-april-2021 / Regionale samenwerking HomepaginaNieuws

Verkenning op regionale samenwerking door de waterweggemeenten

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam oriënteren zich op een intensievere samenwerking. 

Om te bepalen hoe de Waterwegregio er voor staat, hebben de gemeenten het bureau Platform 31 gevraagd om een stevige analyse over de regio te maken. Platform 31 heeft ondertussen haar rapport opgeleverd. Lees hier het hele rapport of lees hier de managementsamenvatting.

De conclusie van Platform 31?

“Goede regionale samenwerking, afstemming en coördinatie kan aanzienlijke winst opleveren. Winst in het effectiever en doelmatiger oppakken van de regionale maatschappelijke opgaven, betere economische resultaten, één procent hogere economische groei en een welvaartswinst van zo’n € 87 miljoen voor alleen al de drie Waterweggemeenten tezamen. Per inwoner een toename van 1.000 euro. En dat jaar in, jaar uit.”

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten op 10 november 2020 een Verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van een Regiodeal voor de Waterwegregio. Op voorwaarde dat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de onderlinge samenwerking op belangrijke thema’s willen versterken, deed de provincie het aanbod om de gemeenten te ondersteunen met behulp van hun netwerken, expertise en financiën. De inzet hierbij is gericht op het bundelen van krachten om gezamenlijk  (grote) subsidieaanvragen te doen, Europees en nationaal. 

De nu lopende verkenning richt zich op de vraag of er voldoende bestuurlijke wil en draagvlak bij de gemeenten is voor een gezamenlijke regionale agenda. De Verkenning wordt in juni 2021 afgerond en voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.  Indien de gezamenlijke regionale agenda stevig genoeg is, wil de provincie de drie steden met raad, daad en middelen ondersteunen, bij het proces gericht op een Regiodeal voor de Waterwegregio.

Verkenning op regionale samenwerking door de waterweggemeenten

Partners