Thema Duurzame Fysieke Ingrepen

Alle projecten die gestart worden om een economische groei in de Waterwegregio te versnellen, zijn mede-afhankelijk van de fysieke inrichting.

Is een nieuwe opleiding nodig, waar komt die dan te staan? Versterken we de vrijetijdseconomie, hoe bereikbaar zijn onze ikonen dan? Trekken we nieuwe maakindustrie aan, gebruiken we dan het water al optimaal? 

Dat betekent dat voor alle lopende Thematafels altijd naar de fysieke randvoorwaarden en consequenties van hun opdracht moet worden gekeken. Hierin ondersteunt de Tafel het optimaal benutten van de ruimte. 

Lange tijd is in de Nederlandse volkshuisvesting het principe gehanteerd: waar mensen wonen, volgt werkgelegenheid. Maar in de Waterwegregio heeft dit wat anders uitgepakt. Hier zorgen lage grondprijzen, een vrij grote goedkope woningvoorraad en uitstekende bereikbaarheid niet automatisch tot dat effect. En vertoont de regio juist overeenstemming met het stedelijke Rotterdam-Zuid. Met alle sociaaleconomische uitdagingen van dien. Waarbij het een extra grote uitdaging is om werkgelegenheid aan te trekken met de vraag naar hoger opgeleiden.

Alle aanleiding dus om hier een nieuwe balans te creëren. Met enerzijds de bouw van een woningvoorraad met voor iedereen voldoende aanbod. En aan de andere kant een economie met een dito brede vraag naar mensen. Versterkt met – tegenwoordig een belangrijke randvoorwaarde - een zorgvuldig ontwikkelde vrijetijdseconomie.

Op het gebied van wonen is een bestuurlijke samenwerking actief tussen de 14 gemeenten van regio Rotterdam. Daar is een regionale woonvisie vastgesteld en een regioakkoord gesloten. In dit Regioakkoord is vastgelegd dat Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen verhoudingsgewijs minder goedkope voorraad in hun steden hoeven te realiseren en de overige gemeenten verhoudingsgewijs meer. Binnen dit verband is het essentieel dat de Woon-partners van de Waterwegregio elkaar goed betrekken op hun keuzes. 

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de Waterwegregio is prima. Maar vooralsnog voelen we daar ook de nadelen van. Dit is een van de redenen waarom wij als middelgrote steden ook grootstedelijke problematiek kennen. Terwijl we de bereikbaarheid vóór ons willen laten werken. Zijn onze ikonen voor bezoekers goed bereikbaar? Zijn onze fietspaden gekoppeld en geschikt voor elektrische fietsen? Kunnen onze leerlingen naar de relevante opleidingen komen? Hoe zorgen we ervoor dat de technische opleidingen in bijvoorbeeld de RDM straks goed bereikbaar zijn voor onze leerlingen? 

Oproep van de Riverboard: 

Wil jij bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling van de Waterwegregio? Dan gaan we de  bijzondere omstandigheden (lage grondprijzen, uitstekende bereikbaarheid) maximaal uitbuiten en koppelen aan de beoogde economische groei (aantrekken van maakindustrie), de sociale ontwikkeling (aantrekken van pluriformer aanbod van professionals) en de creatie van een aantrekkelijke regionale vrijetijdseconomie.

Meld je dan aan voor de Thema-tafel Bouw, Vastgoed, Water en Bereikbaarheid. En leg samen de basis voor een nieuwe regionale samenleving die plaats, ruimte en kansen biedt aan alle inwoners, en waarmee de regio een vuist kan maken binnen de bestuurlijke samenwerking.

logo-Riverboard

Het kan beter samen

Partners